DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Çalışma Alanlarımız

Disleksi

Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır.

Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı konabilmesinin ilk şartı, çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olmasıdır. Zeka geriliği olan çocukların yaşadığı öğrenme sorunları Özel Öğrenme Güçlüğü değildir.

Özel Öğrenme Güçlüğü doğumdan itibaren var olan, zihnin gelişimiyle ilgili bir sorundur. Az okumayla ya da matematiği sevmemekle oluşmaz. Aksine okumada güçlük yaşadığı için kişi okumaktan kaçınır.

1-Disleksi (Okuma Güçlüğü): Okurken atlama, anlamı bozma, harf-ses uyumu bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, heceleme veya anlamama gibi bir taklım bozukluklarla kendini gösterir.

2-Disgrafi (Yazma Güçlüğü): Yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karışturma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozukluklara rastlanır. 

3-Diskalkuli (Aritmetik Bozukluk): Matematik terimlerini, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanamama, eldeli sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosu öğrenmede sınıf arkadaşlarına göre çok geri kalma, problem çözümünde izlenecek adınlara karar verememe biçiminde kendisini gösterir. 

DEHB

Dikkat eksikliği hiperaktivite (DEHB), kişinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, ataklık, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve dikkat süresinin kalıcı ve sürekli olarak kısalığı ile kendini gösteren ve erken çocukluk dönemlerinde başlayarak yaşam boyu devam edebilen bir bozukluktur. Erken tanı konulduğu ve uygun tedavi ve eğitim olanaklarının sağlandığı durumlarda bireyler gerek eğitim gerekse sosyal yaşamlarında başarılı olabilmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısı alan çocuklar üç gruba ayrılır. Bu tanı konulan çocukların bazılarında sadece dikkat eksikliği, bazılarında ise aşırı hareketlilik-dürtüsellik, bazılarında ise her iki sorun birlikte bulunur. Kesin tanı ancak çocuk ve ergen psikiyatristinin klinik gözlemi ile konur. Tedavi, okul, aile, çocuk ve çocuk psikiyatristi işbirliği ve ortak çalışması ve gerekli olan ilaçları kullanılması ve konuya yönelik ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ ile gerçekleşir. 

Üstün Zekalı Ve Özel Yetenekliler

Daha hızlı öğrenebilme, daha uzun süre akılda tutabilme daha geniş ve derinliğine kavrayabilme, olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenek bakımından akranlarına göre üstün zihin kapasitesine sahip çocuklar, üstün yeteneklidir. Farklı bir deyişle, zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuklar ve öğrenciler, üstündür.

Üstün olan çocukların geliştirilmeleri en stratejik konudur. Çünkü üzerinde çalışılmayan yetenekler zamanla kaybolur. Öte yandan, üstün yeteneğe sahip çocuklarıyla ne zaman bir konuda tartışacaklarına ya da onların düşünme becerilerini nasıl geliştireceklerine dair bilgi, beceri kazanma ve destek alma konusunda rehberliğe ihtiyacı olan ebeveynler de ayrı bir alandır.

İki Kere Farklılar (Hem Üstün Zekalı Hem De Disleksi Dikkat Eksikliği Olanlar)

İki kere farklı olmak; üstün zekalı ve yetenekli bireylerin üstünlüklerinin yanı sıra sahip olabilecekleri ikincil bir problem alanının var olmasıdır.

Bir yandan yaşıtlarına göre çok daha ileri düzeyde bazı yeteneklere ve becerilere sahip olmalarına rağmen, özel öğrenme güçlüğüne, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi ek sorunların olması demektir.

Zihinsel olarak iki kere farklı olan üstün zekalı çocuklar, kuvvetlli yönlerinin yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, öğrenme güçlüğü gibi zihinsel sorunlar yaşayan çocuklardır. Bu çocuklar özellikle dikkat, iletişim, sözel olmayan beceriler, hafıza gibi alanlarda sorun yaşamaktadır. BU SORUNLAR, ÜSTÜN ZEKALILIKLARINI MASKELEMEKTE, BÖYLECE KUVVETLİ OLDUĞU YÖNLER SIKLIKLA FARK EDİLMEMEKTEDİR.

Zihinsel olarak iki kere farklı olan çocuklar arasında özellikle öğrenme güçlüğüne sahip olan üstün zekalı öğrencilerin çok dikkatli bir şekilde ele alınmaları gerekmektedir. Öğrenme güçlüğü ortalamada ya da ortalamanın üstünde zihinsel kapasiteye sahip olmasına rağmen;

  • Bilgiyi algılama
  • Organize etme
  • Anlama
  • Gereğinde geri çağırma ve/veya duyulardan gelen uyaranlara tepki vermede sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca;
  • Sözel ve/veya yazılı ifadede bozukluk
  • Matematiksel hesaplamalarda veya muhakemelerde problemi anlama boyutunda sıkıntı
  • Temel okuma becerilerinin bir veya birkaçında SAHİP OLDUĞU ZEKA DÜZEYİNİN ALTINDA PERFORMANS gösterirler. 
Dislekside Multidisipliner Yaklaşım

Dislekside Multidisipliner Yaklaşım

Öğrenme beynin bir fonksiyonudur. Beyindeki öğrenme süreçleri ve problemleri ile TIBBIN Nöroloji ve Psikiyatri Bilim dallarının konularıdır.
DİSLEKSİ / ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

DİSLEKSİ / ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme yaşam boyu süren bir süreçtir. Yaşadığımız sürece sürekli yeni şeyler öğreniriz. Kısaca algılama, kayıt ve belleğe aktarma ve gereğinde kullanma olarak tanımlanır. Sadece akademik bir kavram değildir.
Üstün Zekalılar

Üstün Zekalılar

Üstün Zekalılık tanımı ilk olarak akademik potansiyelleri değerlendirerek yapılmıştır. Günümüzde ise birçok bilim adamının konuya ilişkin farklı kuramları ve tanımları vardır.
Dislektik İngilizce

Dislektik İngilizce

Disleksisi olan bireylerde çok doğaldır ki ikinci bir dil öğrenmede de güçlükler yaşanır. Kendi dilinde okuma yazma güçlüğü çeken çocukta, İngilizce öğrenmek daha da güçtür. Harflerin sesleri ve varlıkların ismi…
Drama

Drama

Drama oyun oynama sanatıdır. Psikodrama ise drama (tiyatro) teknikleri ve psikoloji biliminin birleşmesi ile ortaya çıkan bir yöntemdir. Psikodrama temelde bir grup terapisi yöntemidir.
Zihin Haritaları

Zihin Haritaları

Öğrenme sinir sisteminin bir fonksiyonudur. Aktif bir süreçtir, bireyin kendisinin katılarak gerçekleştirdiği bir süreçtir. Birçok faktör öğrenmeyi etkiler, bireyin motivasyonu, materyalin öğrenmeye ne kadar uygun olduğu, tekrar başlıcalarıdır.